Nájom nebytový priestor, Martin, Viliama Žingora 5851/30, Martin


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Hodásová
tatiana.hodasova@minv.sk
tel.: 0961405401

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: Viliama Žingora 5851/30
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor v celkovej výmere 2,33 m2 nachádzajúci sa v suteréne, miestnosť číslo 0.18 o výmere 2,09 m2 a časti strechy o výmere 0,24 m2 v priestoroch požiarnej stanice Okresného riaditeľstva HaZZ v Martine, súpisné číslo 5851, ulica Viliama Žingora č. 30, postavenej na pozemku registra "C", parcela č. 5247/3 zapísanej na liste vlastníctva číslo 5912, katastrálne územie Martin, obec Martin.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 31.50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 29.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.12.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Martin" v lehote do 16.12.2019 do13:00 hod na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho trhového nájomného. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 31,50 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.