Nájom nebytových prevádzkových priestorov v objekte observatória na Skalnatom Plese , Vysoké Tatry


Správca ponuky

Správca: Astronomický ústav SAV
IČO: 00166529
Adresa správcu: P.O.Box 18
Mesto: Vysoké Tatry-Tatr.Lomnica
PSČ: 059 60
Kontaktná osoba: Miroslav Alman
alman@ta3.sk
tel.: 052/7879124

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Astronomický ústav SAV, Vysoké Tatry, 059 60 Tatranská Lomnica č.6
Druh ponúkaného majetku štátu: 1 m2 obvodového plášťa budovy observatória na Skalnatom Plese a 1 m2 nebytového prevádzkového priestoru (v miestnosti č. 122) pod kupolou
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 850€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.05.2018Poznámka k ponuke:
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa označenej „Cenová ponuka – prenájom-neotvárať“ zasielajte na adresu Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica, P.O.BOX 18 do 28.5.2018.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno SiNET Telecom s.r.o.
Sídlo Kukučínova 4250, 058 01 Poprad
Cena 1720 €
IČO 31661564
Stav úspešná
Protokol 1527850349_zapisnica_z_vyhodn._ponuk.docx