Nájom nebytových priestorov , Dolný Kubín


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
IČO: 00634883
Adresa správcu: Nemocničná 12
Mesto: Dolný Kubín
PSČ: 026 01
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Váňová
dk.vanova@uvzsr.sk
tel.: 043/5604812

Údaje o ponuke

Okres: Okres Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Katastrálne územie: Dolný Kubín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
Druh ponúkaného majetku štátu: ponúkaného majetku štátu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho v administratívnej budove na Nemocničnej ulici č. 12, súpisné číslo 1943, na LV č. 4125, k. ú. Dolný Kubín, parcelné číslo 845/4, konkrétne: miestnosť č. 014 o výmere 17,03 m2, miestnosť č. 017 o výmere 18,9 m2, miestnosť č. 016 o výmere 22,5 m2, miestnosť č, 006 o výmere 27,5 m2, miestnosť č. 006A o výmere 20,24 m2 v suteréne budovy, miestnosť č. 214 o výmere 19,14 m2, miestnosť č. 233 o výmere 14,99 m2 na 1. poschodí budovy. Spolu nebytové priestory o výmere 140,30 m2.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 28€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.11.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín ako správcovi majetku v zalepenej obálke s označením "nájom - neotvárať". Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2 za rok vyjadrenú pevnou sumou. Nájomná zmluva sa uzavrie so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o nájme so záujemcom, charakter činnosti ktorého v prenajatých priestoroch by narúšal jeho činnosť. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu nie sú súčasťou nájomného. Na ponuky doručené po lehote na doručenie ponúk sa nebude prihliadať. O výsledku bude víťazný záujemca písomne informovaný.

Výherca ponuky

Meno Michal Manťo, Karamelky, Dolný Kubín; Simona Regulyová, Dolný Kubín; Margaréta Ščasná, Dolný Kubín; Milan Hurtala, Dolný Kubín; Reha-CARE, Vrbové
Cena 28,00 €
Stav úspešná
Protokol 1578559716_zapisnica.doc