Nájom nebytových priestorov, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Národný onkologický ústav Bratislava
IČO: 165336
Adresa správcu: Klenová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 10
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Bilený
marek.bileny@nou.sk
tel.: 02/59378391

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Klenova 1, 833 10 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej výmere 36,98 m2, z toho je 15,48 m2 určených na obchodnú prevádzku a 21,50 m² ako obslužná plocha. Nebytové priestory sa nachádzajú vo vstupnej hale na prízemí Hlavnej budovy, vstup do nemocničnej časti, Národného onkologického ústavu súp. Č. 3019 postavenej na pozemku parc. Č. 19465/4, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3297, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 250 EUR/m2/rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.02.2017

Termín obhliadky: 24.2.2017, 11,00 hod


Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu v zmysle platných právnych predpisov, je dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Národného onkologického ústavu, so sídlom v Bratislave, Klenová 1, 833 10. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu sú nebytové priestory o výmere 15,48 m² (určené ako obchodná prevádzka) a nebytové priestory o výmere 21,50 m² (určené ako obslužná plocha) nachádzajúce sa vo vstupnej hale na prízemí Hlavnej budovy, vstup do nemocničnej časti, Národného onkologického ústavu súp. č. 3019 postavenej na pozemku parc. č. 19465/4, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3297, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.
Účel nájmu musí zodpovedať charakteru budovy a jej účelovému využitiu.
Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať služby zdravotníckeho charakteru.

Písomnú ponuku doručí záujemca do miesta sídla Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenú heslom: „Ponukové konanie č. 2 - NEOTVÁRAŤ!".

Záujemca predloží vo svojej písomnej ponuke:
- identifikačné údaje záujemcu, fyzická osoba meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, miesto trvalého pobytu, fotokópia OP, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH (ak je záujemca platiteľ DPH), označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia konať, výpis z obchodného registra resp. živnostenského listu,
- ponúkanú cenu za 1 m² vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za rok
- určenie predmetu a účelu nájmu, na ktorý si dané priestory chce prenajať
- projekt, alebo štúdiu, alebo vizuálizáciu na predmetné priestory
- vyhlásenie, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,
- kontakt: telefón a e-mail, dôležitý pre komunikáciu k osobitnému ponukovému konaniu

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou za nájom 1 m² v mene euro za rok Výška požadovaného trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov. Podmienkou úspešného absolvovania ponukového konania je predloženie projektu alebo štúdie alebo vizualizácie na predmetné nebytové priestory. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy, ktorý zodpovedá podmienkam daným platnými právnymi predpismi, predloží správca majetku štátu. Úspešný záujemca sa zaväzuje ju v takom znení akceptovať.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, alebo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Bližšie informácie: Mgr. Marek Bilený, tel. 02/59378391, e-mail: marek.bileny@nou.sk

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu