Nájom nebytových priestorov, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Národný onkologický ústav Bratislava
IČO: 165336
Adresa správcu: Klenová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 10
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Bilený
marek.bileny@nou.sk
tel.: 02/59378391

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Klenova 1, 833 10 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej výmere 36,98 m2, z toho je 15,48 m2 určených na obchodnú prevádzku a 21,50 m² ako obslužná plocha. Nebytové priestory sa nachádzajú vo vstupnej hale na prízemí Hlavnej budovy, vstup do nemocničnej časti, Národného onkologického ústavu súp. Č. 3019 postavenej na pozemku parc. Č. 19465/4, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3297, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 250 EUR/m2/rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.02.2017

Termín obhliadky: 24.2.2017, 11,00 hod


Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu v zmysle platných právnych predpisov, je dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Národného onkologického ústavu, so sídlom v Bratislave, Klenová 1, 833 10. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu sú nebytové priestory o výmere 15,48 m² (určené ako obchodná prevádzka) a nebytové priestory o výmere 21,50 m² (určené ako obslužná plocha) nachádzajúce sa vo vstupnej hale na prízemí Hlavnej budovy, vstup do nemocničnej časti, Národného onkologického ústavu súp. č. 3019 postavenej na pozemku parc. č. 19465/4, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3297, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.
Účel nájmu musí zodpovedať charakteru budovy a jej účelovému využitiu.
Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať služby zdravotníckeho charakteru.

Písomnú ponuku doručí záujemca do miesta sídla Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenú heslom: „Ponukové konanie č. 2 - NEOTVÁRAŤ!".

Záujemca predloží vo svojej písomnej ponuke:
- identifikačné údaje záujemcu, fyzická osoba meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, miesto trvalého pobytu, fotokópia OP, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH (ak je záujemca platiteľ DPH), označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia konať, výpis z obchodného registra resp. živnostenského listu,
- ponúkanú cenu za 1 m² vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za rok
- určenie predmetu a účelu nájmu, na ktorý si dané priestory chce prenajať
- projekt, alebo štúdiu, alebo vizuálizáciu na predmetné priestory
- vyhlásenie, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,
- kontakt: telefón a e-mail, dôležitý pre komunikáciu k osobitnému ponukovému konaniu

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou za nájom 1 m² v mene euro za rok Výška požadovaného trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov. Podmienkou úspešného absolvovania ponukového konania je predloženie projektu alebo štúdie alebo vizualizácie na predmetné nebytové priestory. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy, ktorý zodpovedá podmienkam daným platnými právnymi predpismi, predloží správca majetku štátu. Úspešný záujemca sa zaväzuje ju v takom znení akceptovať.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, alebo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Bližšie informácie: Mgr. Marek Bilený, tel. 02/59378391, e-mail: marek.bileny@nou.sk