Nájom nebytových priestorov, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
IČO: 00396869
Adresa správcu: Tajovského 25
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 00
Kontaktná osoba: Jana Fabriciusová
jfabriciusova@centrum.sk
tel.: 048 / 4135237 - 8

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor zariadeného školského bufetu o celkovej výmere 16,80 m2, nachádzajúci sa v priestoroch Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského ul. 25, Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 5109, k.ú. Banská Bystrica, súp.č. 325, postavené na parcele č. KN 3456/16, ktorej výlučným vlastníkom je štát.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 63€ / 1 m2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.10.2020Poznámka k ponuke:
Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (63.-€/m2/rok) na adresu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica, označené heslom: "Cenová ponuka - prenájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 29.10.2020 do 10,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1m2/rok za predmet nájmu bez započítania ceny energií. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez uvedenia dôvodu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky bude zverejnený na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno Jana Pilková
Sídlo Tajovského 25, Banská Bystrica
Cena 2184 €
IČO 35493721
Stav úspešná
Protokol 1604399276_zapisnica.pdf