Nájom nebytových priestorov Čadca - pri nemocnici, 1. posch., Čadca


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
IČO: 17335493
Adresa správcu: Palárikova 1156
Mesto: Čadca
PSČ: 02201
Kontaktná osoba: Ing. Šimon Kožak, PhD.
ca.kozak@uvzsr.sk
tel.: 0918 181 319

Údaje o ponuke

Okres: Okres Čadca
Obec: Čadca
Katastrálne územie: Čadca
Adresa ponúkaného majetku štátu: Palárikova 1156, 022 01 Čadca
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 158,04 m2 (miestnosť č. 109 – časť o výmere 24,88 m2, miestnosť č. 112 – 6,48 m2, miestnosť č. 113 – 12,52 m2, miestnosť č. 113a – 6,25 m2, miestnosť č. 114 – 8,02 m2, miestnosť č. 115 – 1,68 m2, miestnosť č. 115a – 1,52 m2, miestnosť č. 116 – 1,54 m2, miestnosť č. 117 – 1,04 m2, miestnosť č. 117a – 1,42 m2, miestnosť č. 118 – 14,13 m2, miestnosť č. 120 – časť o výmere 2,24 m2, miestnosť č. 121 – 2,56 m2, miestnosť č. 122 – 19,13 m2, miestnosť č. 123 – 15,45 m2, miestnosť č. 124 – 4,07 m2, miestnosť č. 125 – 24,96 m2, miestnosť č. 125a – 2,19 m2, miestnosť č. 126 – 7,96 m2), nachádzajúce sa na 1. poschodí budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci so súpisným číslom 1156 (vedľa nemocnice), situovanej na parcele registra „C“ KN č. 1207/12, evidovanej v k.ú. Čadca, zapísanej na LV č. 3821. Trhové nájomné 7585,92 €/158,04 m2/rok.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 48€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 23.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.12.2021

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením ponuky a s poznámkou „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 7585,92 eur na rok, resp. 48 €/1 m2/rok (bez služieb spojených s nájmom).
Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca, a to najneskôr do 8. decembra 2021 (do 12.00 h). Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte i svoje kontaktné údaje.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Plánovaná činnosť nesmie byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...