Nájom nebytových priestorov, Gorazdova ulica 18, SNV, Spišská Nová Ves


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Liptáková
katarina.liptakova@minv.sk
tel.: 0961954096

Údaje o ponuke

Okres: Okres Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gorazdova ulica č. 18, Spišská Nová Ves
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v celkovej výmere 1 m2, nachádzajúce sa na prízemí administratívnej budovy, Odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi so súpisným číslom 1728, ktorá sa nachádza na Gorazdovej ulici č. 18 v Spišskej Novej Vsi, v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, zapísaná na liste vlastníctva č. 6301. Nebytový priestor je bez prívodu vody. Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 28€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2019

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Gorazdova 18, SNV“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2/rok za predmet nájmu.
Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady.
Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.

Výherca ponuky

Meno EUROINEX, s.r.o.
Sídlo Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica
Cena 650 €
IČO 36 758 981
Stav úspešná
Protokol 1571661696_13_zaznam_z_vyhodnotenia_pk.doc