Nájom nebytových priestorov, Hlavná 88, Košice, Košice - mestská časť Staré Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské technické múzeum, Košice
IČO: 31297111
Adresa správcu: Hlavná 88
Mesto: Košice
PSČ: 040 01
Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Komorovský
mikulas.komorovsky@stm-ke.sk
tel.: 0903 868 744

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Stredné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná 88, 040 01 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory o výmere 98 m2 v objekte na Hlavnej ul. č. 88 v Košiciach, nachádzajúce sa na prízemí vľavo v budove súpisné číslo 47 na pozemku parc. CKN č. 32/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 8453, vedenom pre katastrálne územie Stredné Mesto, obec Košice - Staré Mesto, okres Košice I ako Stavby - palác mestský, Hlavná 88, súpisné číslo 47 na parcele CKN č. 32/1, druh ch.n. 201 - nehnuteľná kultúrna pamiatka
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 93€/1m2/ročne
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t.j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

URČENÉ PODMIENKY PONUKY:
1, doručenie písomnej cenovej ponuky
2, zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 911.- €, slovom deväťstojedenásť eur.

Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
- cenovú ponuku výšky nájomného za 1m2/rok, vyjadrenú pevnou sumou, ktorá nesmie byť nižšia ako trhové nájomné
- obchodné meno/názov, IČO, adresu sídla a označenie kontaktnej osoby záujemcu, ak je záujemcom podnikateľ; meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu na doručovanie písomností, ak je záujemcom súkromná fyzická osoba
- účel nájmu.

Písomná cenová ponuka záujemcu musí byť doručená v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke s označením "Nájom nebytových priestorov - neotvárať" na adresu: Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 040 01 Košice.

Sumu peňažnej zábezpeky vo výške 911.- € musí záujemca uhradiť (musí byť pripísaná na účet správcu) do konca lehoty určenej na doručovanie ponúk, a to na účet správcu, vedený v Štátnej pokladnici Bratislava, číslo účtu IBAN: SK90 8180 0000 0070 0007 1070, variabilný symbol: 31297111.

Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú peňažnú zábezpeku do 3 dní od zverejnenia výhercu ponuky.
Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné a zložil určenú peňažnú zábezpeku.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Obhliadku predmetu nájmu možno dohodnúť v pracovných dňoch od 09.00 hod. do 15.00 hod. u Ing. Mikuláša Komorovského telefonicky na tel. č. 0903 868 744, alebo mailom na e-mailovej adrese mikulas.komorovsky@stm-ke.sk.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu