Nájom nebytových priestorov, Hlavná 88, Košice, Košice - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Slovenské technické múzeum, Košice
IČO: 31297111
Adresa správcu: Hlavná 88
Mesto: Košice
PSČ: 040 01
Kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Komorovský
mikulas.komorovsky@stm-ke.sk
tel.: 0903 868 744

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Stredné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná 88, 040 01 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory o výmere 98 m2 v objekte na Hlavnej ul. č. 88 v Košiciach, nachádzajúce sa na prízemí vľavo v budove súpisné číslo 47 na pozemku parc. CKN č. 32/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 8453, vedenom pre katastrálne územie Stredné Mesto, obec Košice - Staré Mesto, okres Košice I ako Stavby - palác mestský, Hlavná 88, súpisné číslo 47 na parcele CKN č. 32/1, druh ch.n. 201 - nehnuteľná kultúrna pamiatka
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 93€/1m2/ročne
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t.j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

URČENÉ PODMIENKY PONUKY:
1, doručenie písomnej cenovej ponuky
2, zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 911.- €, slovom deväťstojedenásť eur.

Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
- cenovú ponuku výšky nájomného za 1m2/rok, vyjadrenú pevnou sumou, ktorá nesmie byť nižšia ako trhové nájomné
- obchodné meno/názov, IČO, adresu sídla a označenie kontaktnej osoby záujemcu, ak je záujemcom podnikateľ; meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu na doručovanie písomností, ak je záujemcom súkromná fyzická osoba
- účel nájmu.

Písomná cenová ponuka záujemcu musí byť doručená v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke s označením "Nájom nebytových priestorov - neotvárať" na adresu: Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 040 01 Košice.

Sumu peňažnej zábezpeky vo výške 911.- € musí záujemca uhradiť (musí byť pripísaná na účet správcu) do konca lehoty určenej na doručovanie ponúk, a to na účet správcu, vedený v Štátnej pokladnici Bratislava, číslo účtu IBAN: SK90 8180 0000 0070 0007 1070, variabilný symbol: 31297111.

Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú peňažnú zábezpeku do 3 dní od zverejnenia výhercu ponuky.
Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné a zložil určenú peňažnú zábezpeku.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Obhliadku predmetu nájmu možno dohodnúť v pracovných dňoch od 09.00 hod. do 15.00 hod. u Ing. Mikuláša Komorovského telefonicky na tel. č. 0903 868 744, alebo mailom na e-mailovej adrese mikulas.komorovsky@stm-ke.sk.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1501072445_doc20170726144019.pdf