Nájom nebytových priestorov - nemocničný bufet PN Kremnica , Kremnica


nové

Správca ponuky

Správca: Psychiatrická nemocnica prof. Matulay Kremnica
IČO: 606987
Adresa správcu: ČSA 234/139
Mesto: Kremnica
PSČ: 967 01
Kontaktná osoba: Renáta Florovičová
florovicova@pnkca.sk
tel.: 045/6705 114, 0904 255 913

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žiar nad Hronom
Obec: Kremnica
Katastrálne územie: Kremnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej výmere 80,00m2 v areáli nemocnice, budova RRO (označ. I) č. s. 1374, parc. č. 1180, LV č. 1358, k. ú. Kremnica, prízemie, vstup cez vrátnicu
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 80,00 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na prevádzkovanie nemocničného bufetu. Výška trhového nájomného, t. j. minimálna cena za nájom uvedených priestorov - 25,00 €/m2/rok je určená bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenové ponuky doručiť poštou alebo osobne na sekretariát nemocnice (vyššie uvedená adresa správcu) v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a s označením "Neotvárať - Nájom - Bufet", najneskôr do 30.04.2018 do 12.°° hod.. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (adresa, mail, č. tel.), výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu, účel nájmu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu