Nájom nebytových priestorov - nemocničný bufet PN Kremnica , Kremnica


Správca ponuky

Správca: Psychiatrická nemocnica prof. Matulay Kremnica
IČO: 606987
Adresa správcu: ČSA 234/139
Mesto: Kremnica
PSČ: 967 01
Kontaktná osoba: Renáta Florovičová
florovicova@pnkca.sk
tel.: 045/6705 114, 0904 255 913

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žiar nad Hronom
Obec: Kremnica
Katastrálne územie: Kremnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej výmere 80,00m2 v areáli nemocnice, budova RRO (označ. I) č. s. 1374, parc. č. 1180, LV č. 1358, k. ú. Kremnica, prízemie, vstup cez vrátnicu
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 80,00 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na prevádzkovanie nemocničného bufetu. Výška trhového nájomného, t. j. minimálna cena za nájom uvedených priestorov - 25,00 €/m2/rok je určená bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenové ponuky doručiť poštou alebo osobne na sekretariát nemocnice (vyššie uvedená adresa správcu) v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a s označením "Neotvárať - Nájom - Bufet", najneskôr do 30.04.2018 do 12.°° hod.. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (adresa, mail, č. tel.), výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu, účel nájmu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť.

Výherca ponuky

Meno Jana Siráňová
Sídlo Tehelná 1235/3, 038 52 Sučany
Cena 2000,00 €
IČO 41526732
Stav úspešná
Protokol 1525432073_zapisnica_z_vyhodnotenia__najom_nemocnicny_bufet.pdf