Nájom nebytových priestorov o celkovej podlahovej ploche 2,00 m², Humenné


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Barnová
lubica.fedorkova@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Okres: Okres Humenné
Obec: Humenné
Katastrálne územie: Humenné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nemocničná 3, 066 01 Humenné
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej podlahovej ploche 2,00 m² sa nachádzajú sa prízemí budovy súp. č. 1438, situovanej na pozemku parc. č. C-KN 3635 v k.ú. Humenné, okres Humenné, obec Humenné, zapísanej na LV č. 4352.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 65
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.03.2017

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného vyjadrenou pevnou sumou doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom, Humenné“ v lehote najneskôr do 30.03.2017 na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.
Výška trhového nájomného je minimálne 65,00 €/m²/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.