Nájom nebytových priestorov o celkovej podlahovej ploche 2,00 m², Humenné


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Barnová
lubica.fedorkova@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Okres: Okres Humenné
Obec: Humenné
Katastrálne územie: Humenné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nemocničná 3, 066 01 Humenné
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej podlahovej ploche 2,00 m² sa nachádzajú sa prízemí budovy súp. č. 1438, situovanej na pozemku parc. č. C-KN 3635 v k.ú. Humenné, okres Humenné, obec Humenné, zapísanej na LV č. 4352.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 65
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.03.2017

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného vyjadrenou pevnou sumou doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom, Humenné“ v lehote najneskôr do 30.03.2017 na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.
Výška trhového nájomného je minimálne 65,00 €/m²/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu