Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/1422/2021, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Marcela Méresová
meresova@unb.sk
tel.: +421248234653

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu – stavba bez súpisného čísla, situovaná na pozemku parcela registra „C KN“ č. 15294/197, zapísaná na LV č. 2866, k. ú. Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava - Ružinov – okrúhly stánok č. 3 o výmere 26,42 m2. Priľahlý pozemok nie je súčasťou tejto ponuky z dôvodu, že pre správcu majetku štátu nie je dočasne prebytočný.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 383.89€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.11.2021

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím doby nájmu.

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom a ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 383,89 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto úhrady budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.
Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.
Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/1422/2021 – SÚŤAŽ - NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1636457497_zapisnica_neusp_.pdf