Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/159/2021, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, stavba súp. č. 3361 – POLIKLINIKA DETI, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/7 - Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 703 m2, zapísaná na LV č. 2687, pre k.ú. Petržalka, obec: BA - m. č. PETRŽALKA, okres: Bratislava V, a to nebytové priestory ktoré sa nachádzajú v objekte „F“, +1 podlažie poliklinickej časti spolu o výmere 41,97 m2 (z toho miestnosť č. 140 o výmere 21,40 m2 a miestnosť č. 141 o výmere 20,57 m2)
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 130.39€ / vhodné na posk. ZS/1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.04.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 130,39 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/159/2021 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.