Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/1768/2019, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


nové

Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, stavba súp. č. 11487 – Bufet, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 31/27 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 104 m2, zapísaná na LV č. 723, k.ú. Podunajské Biskupice, obec: BA - m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres: Bratislava II, a to nebytový priestor – 1-podlažná budova spolu o celkovej výmere 87 m2:
a) miestnosť č. 01 o výmere 44,03 m2 (obchodná prevádzka),
b) miestnosť č. 02 o výmere 9,22 m2 (obchodná prevádzka),
c) miestnosť č. 03 o výmere 25,53 m2 (skladové priestory),
d) miestnosť č. 04 o výmere 8,22 m2 (ostatné)
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 360€ / obchodná prevádzka/1 m2 / Rok
52€ / skladové priestory/1 m2 / Rok
28€ / ostatné / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 360,00 EUR/m2/rok za priestory obchodnej prevádzky (priestory obchodnej prevádzky spolu o výmere 53,25 m2), 52,00 EUR/m2/rok za skladové priestory (skladové priestory spolu o výmere 25,53 m2) a 28,00 EUR/m2/rok za ostatné priestory (ostatné priestory spolu o výmere 8,22 m2). Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
- Prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/1768/2019 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.

Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.

V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne UNB do 15.30 hod.