Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/1768/2019, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, stavba súp. č. 11487 – Bufet, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 31/27 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 104 m2, zapísaná na LV č. 723, k.ú. Podunajské Biskupice, obec: BA - m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres: Bratislava II, a to nebytový priestor – 1-podlažná budova spolu o celkovej výmere 87 m2:
a) miestnosť č. 01 o výmere 44,03 m2 (obchodná prevádzka),
b) miestnosť č. 02 o výmere 9,22 m2 (obchodná prevádzka),
c) miestnosť č. 03 o výmere 25,53 m2 (skladové priestory),
d) miestnosť č. 04 o výmere 8,22 m2 (ostatné)
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 360€ / obchodná prevádzka/1 m2 / Rok
52€ / skladové priestory/1 m2 / Rok
28€ / ostatné / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 360,00 EUR/m2/rok za priestory obchodnej prevádzky (priestory obchodnej prevádzky spolu o výmere 53,25 m2), 52,00 EUR/m2/rok za skladové priestory (skladové priestory spolu o výmere 25,53 m2) a 28,00 EUR/m2/rok za ostatné priestory (ostatné priestory spolu o výmere 8,22 m2). Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
- Prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/1768/2019 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.

Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.

V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne UNB do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Meno O.S.N. LOBBING s.r.o.
Sídlo Pasienková 23/A, 821 06 Bratislava
Cena 20367,72 €
IČO 36709450
Stav úspešná
Protokol 1571396046_zapisnica_1.pdf