Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/201/2018, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, stavba súp. č. 2848/27 – LEKAREŇ, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/27, zapísaná na LV č. 2687 k.ú. Petržalka, obec: BA - m. č. PETRŽALKA, Okres Bratislava V, a to nebytové priestory ktoré sa nachádzajú na +1. podlaží v objekte „G“ o celkovej výmere 351,00 m2, ktoré sú podľa grafického pôdorysu špecifikované nasledovne:
- miestnosť č. 1 o výmere 61,50 m2
- miestnosť č. 2 o výmere 21,00 m2
- miestnosť č. 3 o výmere 15,00 m2
- miestnosť č. 4 o výmere 30,00 m2
- miestnosť č. 5 o výmere 44,00 m2
- miestnosť č. 6 o výmere 20,00 m2
- miestnosť č. 7 o výmere 13,00 m2
- miestnosť č. 8 o výmere 14,00 m2
- miestnosť č. 9 o výmere 4,50 m2
- miestnosť č. 10 o výmere 5,00 m2
- miestnosť č. 11 o výmere 2,00 m2
- miestnosť č. 12 o výmere 6,00 m2
- miestnosť č. 13 o výmere 12,50 m2
- miestnosť č. 14 o výmere 7,50 m2
- miestnosť č. 15 o výmere 12,50 m2
- miestnosť č. 16 o výmere 4,50 m2
- miestnosť č. 17 o výmere 12,00 m2
- miestnosť č. 18 o výmere 4,50 m2
- miestnosť č. 19 o výmere 23,00 m2
- miestnosť č. 20 o výmere 11,50 m2
- miestnosť č. 21 o výmere 18,00 m2
- miestnosť č. 22 o výmere 5,00 m2
- miestnosť č. 23 o výmere 4,00 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 240€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.10.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné iba na laboratóriá / mikrobiológiu / patológiu v súlade s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na ktorý účel slúžili už v minulosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom s uvedením účelu nájmu a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 240,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto úhrady budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/201/2018 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.

Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1542351668_zapisnica_reemduo.doc