Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/201/2018, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, stavba súp. č. 2848/27 – LEKAREŇ, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/27, zapísaná na LV č. 2687 k.ú. Petržalka, obec: BA - m. č. PETRŽALKA, Okres Bratislava V, a to nebytové priestory ktoré sa nachádzajú na +1. podlaží v objekte „G“ o celkovej výmere 351,00 m2, ktoré sú podľa grafického pôdorysu špecifikované nasledovne:
- miestnosť č. 1 o výmere 61,50 m2
- miestnosť č. 2 o výmere 21,00 m2
- miestnosť č. 3 o výmere 15,00 m2
- miestnosť č. 4 o výmere 30,00 m2
- miestnosť č. 5 o výmere 44,00 m2
- miestnosť č. 6 o výmere 20,00 m2
- miestnosť č. 7 o výmere 13,00 m2
- miestnosť č. 8 o výmere 14,00 m2
- miestnosť č. 9 o výmere 4,50 m2
- miestnosť č. 10 o výmere 5,00 m2
- miestnosť č. 11 o výmere 2,00 m2
- miestnosť č. 12 o výmere 6,00 m2
- miestnosť č. 13 o výmere 12,50 m2
- miestnosť č. 14 o výmere 7,50 m2
- miestnosť č. 15 o výmere 12,50 m2
- miestnosť č. 16 o výmere 4,50 m2
- miestnosť č. 17 o výmere 12,00 m2
- miestnosť č. 18 o výmere 4,50 m2
- miestnosť č. 19 o výmere 23,00 m2
- miestnosť č. 20 o výmere 11,50 m2
- miestnosť č. 21 o výmere 18,00 m2
- miestnosť č. 22 o výmere 5,00 m2
- miestnosť č. 23 o výmere 4,00 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 240€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.10.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné iba na laboratóriá / mikrobiológiu / patológiu v súlade s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na ktorý účel slúžili už v minulosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom s uvedením účelu nájmu a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 240,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto úhrady budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/201/2018 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.

Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.