Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/2393/2019, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu – nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava (ďalej len ,,Nemocnica“), stavba súp. č. 16248 – Blok D - Nemocnica, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 15294/41 o celkovej výmere 2 372 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2866, k.ú. Ružinov, obec: BA - m. č. RUŽINOV, okres: Bratislava II, a to nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na prízemí pavilónu „D“ Nemocnice, o celkovej výmere 440,88 m2, z toho jednotlivé miestnosti sú označené ako:
- miestnosť R001 o výmere 12,67 m2
- miestnosť R002 o výmere 4,55 m2
- miestnosť R003 o výmere 4,53 m2
- miestnosť R004 o výmere 78,99 m2
- miestnosť R005 o výmere 2,60 m2
- miestnosť R006 o výmere 11,19 m2
- miestnosť R007 o výmere 11,18 m2
- miestnosť R008 o výmere 3,79 m2
- miestnosť R009 o výmere 3,35 m2
- miestnosť R010 o výmere 4,65 m2
- miestnosť R011 o výmere 4,64 m2
- miestnosť R012 o výmere 4,46 m2
- miestnosť R013 o výmere 22,86 m2
- miestnosť R014 o výmere 22,51 m2
- miestnosť R015 o výmere 22,86 m2
- miestnosť R016 o výmere 22,86 m2
- miestnosť R017 o výmere 14,16 m2
- miestnosť R018 o výmere 20,52 m2
- miestnosť R019 o výmere 14,31 m2
- miestnosť R020 o výmere 8,63 m2
- miestnosť R022 o výmere 15,09 m2
- miestnosť R023 o výmere 19,24 m2
- miestnosť R036 o výmere 13,80 m2
- miestnosť R100 o výmere 4,67 m2
- miestnosť R101 o výmere 26,99 m2
- miestnosť R102 o výmere 25,70 m2
- miestnosť R103 o výmere 16,38 m2
- miestnosť R104 o výmere 19,24 m2
- miestnosť R105 o výmere 4,46 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 240€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 02.12.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.12.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné iba na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to najmä v dialyzačnom pracovisku v odbore nefrológia, hemodialýza, v súlade s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko na tento účel slúžili nebytové priestory v minulosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 240,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
- Prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.
Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/2393/2019 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Meno FMC - dialyzačné služby, s.r.o.
Sídlo Teplická 99, 921 01 Piešťany
Cena 105811,20 €
IČO 36245895
Stav úspešná
Protokol 1579779012_vyhodnotenie_pk.pdf