Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/269/2019, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, stavba súp. č. 4810 – Nemocnica s poliklinikou II. +prístavba, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 15294/20 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19 760 m², zapísaná na LV č. 2866, k.ú.: Ružinov, obec: BA – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, a to nebytový priestor, ktorý sa nachádza vo vstupnej hale nemocnice, priestor označený č. B962 o výmere 15,41 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 360€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.03.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že UNB pripravuje komplexnú rekonštrukciu Nemocnice Ružinov a kompletnú reorganizáciu vstupných priestorov a vstupnej haly Nemocnice Ružinov. V čase spustenia rekonštrukcie resp. reorganizácie bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím doby nájmu.

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať predajňu/výdajňu zdravotníckych pomôcok. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 360,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/269/2019 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne UNB do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Meno ProAgency, s.r.o.
Sídlo Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen
Cena 8398,45 €
IČO 46827781
Stav úspešná
Protokol 1554801743_zapisnica_z_otvarania.pdf