Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/454/2019, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, stavba súp. č. 4810 – Nemocnica s poliklinikou II. + prístavba, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 15294/20 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19 760 m2, zapísaná na LV č. 2866, k.ú.: Ružinov, obec: BA - m. č. Ružinov, okres: Bratislava II, a to nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú pred vchodom do hlavnej budovy Nemocnice Ružinov, spolu o celkovej výmere 114,49 m2:
a) miestnosť č. F001 o výmere 6,03 m2 (skladové priestory),
b) miestnosť č. F002 o výmere 8,83 m2 (skladové priestory),
c) miestnosť č. F003 o výmere 12,03 m2 (kancelária),
d) miestnosť č. F004 o výmere 3,96 m2 (sociálne zariadenie/ostatné),
e) miestnosť č. F007 o výmere 83,64 m2 (obchodná prevádzka).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 360€ / obchodná prevádzka/1 m2 / Rok
120€ / kancelária / 1 m2 / Rok
52€ / skladové priestory/1 m2 / Rok
21€ / ostatné / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.03.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím doby nájmu.

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať predajňu/výdajňu zdravotníckych pomôcok. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme:
- 360,00 EUR/m2/rok za priestory obchodnej prevádzky (priestory obchodnej prevádzky spolu o výmere 83,64 m2),
- 120,00 EUR/m2/rok za kancelárske priestory (kancelárske priestory spolu o výmere 12,03 m2)
- 52,00 EUR/m2/rok za skladové priestory (skladové priestory spolu o výmere 14,86 m2)
- 28,00 EUR/m2/rok ostatné priestory (ostatné priestory spolu o výmere 3,96 m2).

Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/454/2019 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne UNB do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1554801545_zapisnica_z_otvarania.pdf