Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/554/2021, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Marcela Méresová
meresova@unb.sk
tel.: 0248234653

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Antolská 11, 851 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu – nebytové priestory, časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, stavba súp. č. 3361 – POLIKLINIKA DETI, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/7, zapísaná na LV č. 2687 k.ú. Petržalka, obec: BA - m. č. PETRŽALKA, Okres Bratislava V, a to nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí v poliklinickej časti, Blok F, a to miestnosť č. 45 – ambulancia o výmere 23,11 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 130.39€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.06.2021

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č.3/2016.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov požadujeme 130,39 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto úhrady budú nájomcovi účtované osobitne.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R5/554/2021 – NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.