Nájom nebytových priestorov, R5-2.2/138/2022, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Marcela Méresová
meresova@unb.sk
tel.: 02/48 234 653

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 5, 833 05 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu, a to nebytové priestory spolu o výmere 16 m2 vhodné na umiestnenie a prevádzkovanie 8 automatov na kávu (pre každý automat na kávu nebytový priestor o výmere 2 m2) v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 4252 v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III nasledovne:
- stavba so súp. č. 11828 – Monoblok NsP, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5434/1 o celkovej výmere 1272 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 4 m2, prízemie, pri jedálni pre zamestnancov, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 2 automatov na kávu,
- stavba so súp. č. 11828 – Monoblok NsP, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5434/1 o celkovej výmere 1272 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, na 5. poschodí CHK, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na kávu,
- stavba so súp. č. 11822 – Monoblok NsP, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5437/1 o celkovej výmere 7370 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, na prízemí Polikliniky, vedľa ambulancie č. 127, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na kávu,
- stavba so súp. č. 11822 – Monoblok NsP, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5437/1 o celkovej výmere 7370 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, na 1. poschodí Polikliniky (pri spoločnosti Synlab), vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na kávu,
- stavba so súp. č. 11822 – Monoblok NsP, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5437/1 o celkovej výmere 7370 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, vo vestibule pri Platených službách, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na kávu,
- stavba so súp. č. 11808 – Pavilón gravidity, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5421 o celkovej výmere 581 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, na prízemí Geriatrie pri vrátnici, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na kávu,
- stavba so súp. č. 11813 – Infekčný pavilón, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 5435/6 o celkovej výmere 2378 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, na prízemí pri dialýze, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na kávu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1392€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.07.2022

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 1392,00 EUR/m2/rok.
Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R5-2.2/138/2022 - SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...