Nájom nebytových priestorov, R5-2.2/762/2022, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Marcela Méresová
meresova@unb.sk
tel.: 02/48 234 653

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory, časť nehnuteľnosti v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, stavba súp. č. 3360 – VSTUPNA CAST, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/10 o výmere 2318 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2687, k.ú. Petržalka, obec: BA - m. č. PETRŽALKA, okres: Bratislava V, a to nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí vo vstupnej časti bloku ,,C“ o výmere 15,50 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 404€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.07.2022

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie sú vybudované rozvody vody a kanalizácia. Nie je možné rozširovanie elektrickej siete.
Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotnícva SR č. 3/2016.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom nebytových priestorov s uvedením účelu nájmu a návrhu výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 404,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R5-2.2/762/2022 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne UNB do 15:30 hod.

Výherca ponuky

Meno viknop. s.r.o.
Sídlo Studenohorská 69, 841 03 Bratislava
Cena 21917 €
IČO 53382871
Stav úspešná
Protokol 1658913018_zapisnica.pdf