Nájom nebytových priestorov, RVPS Trebišov, Trebišov


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
IČO: 31295118
Adresa správcu: Bottova 2
Mesto: Trebišov
PSČ: 07501
Kontaktná osoba: MVDr. Stanislav Kovalík
Riaditel.TV@svps.sk
tel.: 056/6722764, 056/6722748

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trebišov
Obec: Trebišov
Katastrálne územie: Trebišov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bottova 2, 075 01 Trebišov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory podľa podlahovej plochy nasledovne - dielňa 100m2, garáž 42m2, sklad 36m2, sociálne zariadenie 29m2 - vo výmere spolu 207m2. Uvedené priestory sú súčasťou administratívnej budovy, evidovanej na liste vlastníctva č.793 ako Stavba, súpisné č.2269, parcela č.3539/2, katastrálne územie Trebišov, okres Trebišov, obec Trebišov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 14€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 07.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.08.2018Poznámka k ponuke:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný majetok – nebytové priestory o výmere 207 m2 v Trebišove na ul. Bottovej č. 2. Primeraná cena nájmu je 14,00 € /m2/rok. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Písomné cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou je potrebné doručiť do 10 dní od zverejnenia ponuky v obálke s označením „CENOVÁ PONUKA – NÁJOM – NEOTVÁRAŤ“ a uvedením mena a adresy záujemcu. Bližšie informácie na tel. č.: 056 6722764.

Výherca ponuky

Meno TONAP s.r.o.
Sídlo Na hore 1727/4, 040 22 Košice
Cena 2898 €
IČO 51 334 011
Stav úspešná
Protokol 1535373927_zapisnica_vyhodnotenie_najom_rvps_tv27082018.pdf