Nájom nebytových priestorov - SA SAV Nitra, Nitra


Správca ponuky

Správca: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
IČO: 00679089
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84523
Kontaktná osoba: Ing. Henrieta Kvapilová
henrieta.kvapilova@savba.sk
tel.: 037/ 6943 363

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Chrenová
Adresa ponúkaného majetku štátu: Akademická 2, 950 07 Nitra
Druh ponúkaného majetku štátu: kancelársky priestor o výmere 52,5 m2, pavilón "A", prízemie , č. miestnosti 9
kancelársky priestor o výmere 42,6 m2, pavilón "A", prízemie , č. miestnosti 12
skladový priestor o výmere 16,1 m2, pavilón "A", prízemie , č. miestnosti 10
skladový priestor o výmere 8,1 m2, pavilón "A", prízemie , č. miestnosti 10a
skladový priestor o výmere 7,8 m2, pavilón "A", prízemie , č. miestnosti 27c
skladový priestor o výmere 21,0 m2, pavilón "C", prízemie , č. miestnosti 106
chodbový priestor o výmere 24,0 m2, pavilón "A", prízemie , č. miestnosti 11
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 57€ / za kanceláriu m2 / Rok
17€ / za sklad m2 / Rok
5€ / za chodbu m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.08.2020

Termín obhliadky: je nutné dohodnúť telefonicky


Poznámka k ponuke:
Trhové nájomné nezahŕňa náklady za služby s nájmom spojené. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou , s uvedením hesla: " Nájom nebytových priestorov - SA SAV Nitra" a s označením "NEOTVÁRAŤ" , najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku doručte poštou na adresu : Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, Akademická 2, 950 07 Nitra alebo osobne na rovnakú adresu , do podateľne, pavilón "C", 3. poschodie, č. dverí 3043a v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod, v piatok do 12.00 hod. Akceptovaná bude len ponuka s pevne stanovenou sumou za m2/rok a so záväzkom uhrádzať náklady na služby spojené s nájmom. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného. Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. ÚGBR CBRB SAV si vyhradzuje právo v prípade zmeny podmienok ponukové konanie zrušiť.