Nájom nebytových priestorov, Snina, Snina


Správca ponuky

Správca: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Snina
IČO:
Adresa správcu: Partizánska 1057
Mesto: Snina
PSČ: 069 01
Kontaktná osoba: Mgr. Stella Lajtárová
lajtarova@cpppapsnina.eu
tel.: 0911 552 145

Údaje o ponuke

Okres: Okres Snina
Obec: Snina
Katastrálne územie: Snina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Partizánska 1057, 069 01 Snina
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor - časť nehnuteľnosti v polyfunkčnej budove na Partizánskej ulici v Snine, so súp. č. 1057, situovanej na pozemku parc. KN-C č. 450/1, zapísanej na LV č. 6339, v katastrálnom území Snina, obec Snina, okres Snina. Jedná sa o miestnosť č. 273 o výmere 7,72 m2, nachádzajúcu sa na 2. poschodí krídla A.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 54€ / m2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 31.07.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Požadované trhové nájomné je 54,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte osobne v zalepenej obálke s označením: " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" s uvedením adresy odosielateľa na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina, ul. Partizánska 1057, 069 01 Snina. V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do CPPPaP Snina, nie podaná na pošte. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín na sekretariáte CPPPaP Snina do 13:00 hod. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné (nie nižšie ako je požadované). CPPPaP si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu, alebo ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného nájomného a nebude vyjadrená pevnou sumou.