Nájom nebytových priestorov - Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Liptáková
katarina.liptakova@minv.sk
tel.: 0961954096

Údaje o ponuke

Okres: Okres Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
Druh ponúkaného majetku štátu: Nájom nebytových priestorov, kancelárie č. 719 v celkovej výmere 15,30 m2, nachádzajúcej sa na 7. poschodí administratívnej budovy so súpisným číslom 2378 na Štefánikovom námestí č. 5 v Spišskej Novej Vsi.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 rok
Trhové nájomné: 39€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.04.2018

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, v stanovenej lehote, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom Štefánikovo námestie SNV 719" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu. Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady. Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.

Výherca ponuky

Meno SWAN KE, s.r.o.
Sídlo Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
Cena 612 €
IČO 36184641
Stav úspešná
Protokol 1534333217_6zaznam_z_vyhodnotenia_pk.doc