Nájom nebytových priestorov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, SNP 52, 936 01 Šahy, Šahy


nové

Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Králiková
eva.kralikova@upsvr.gov.sk
tel.: 036/2440192

Údaje o ponuke

Okres: Okres Levice
Obec: Šahy
Katastrálne územie: Levice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ulica SNP 52, 93601 Šahy
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v budove na prízemí administratívnej budovy na ul. SNP 52, 936 01 v Šahách, v katastrálnom území Šahy, okres Levice, obec Šahy, zapísaný v KN na LV č. 2588, vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade v Leviciach v podiele 1/1 , situované z boku budovy so samostatným vstupom, spolu o výmere 15,80 m2. Priestor je vhodný na využitie pre administratívne práce.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Minimálna výška trhového nájomného za m2 ročne je 40,00 €. Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 vyjadrené pevnou sumou doručte v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - Nájom nebytových priestorov - ÚPSVaR Levice" na korešpondenčnú adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra č.53, 934 01 Levice do 4.11.2021 do 12,00 hodiny. Kritérium pre uzatvorenie zmluvy je najvyššia cenová ponuka. Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Kontaktná osoba: Mgr. Eva Králiková, tel. 036/2440192

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...