Nájom nebytových priestorov - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
IČO: 00738310
Adresa správcu: Komenského 7
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 28
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Ľalík
jozef.lalik@zvjs.sk
tel.: +421 482832500

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na adrese: Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1:
1. na 3. nadzemnom podlaží objektu Administratívno-prevádzkovej budovy I. o výmere 21,66 m², zapísanom v liste vlastníctva č. 1373 ako stavba (administratívno-prevádzková budova), súpisné číslo 5970, situovaná na parcele číslo 116/12 v katastrálnom území Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica.
Priestory možno využívať len na konkrétny účel - prevádzkovanie bufetu pre príslušníkov zboru a zamestnancov zboru (ďalej len „bufet pre príslušníkov“).
Nebytové priestory budú prenajaté spoločne so zariadením bufetu pre príslušníkov za podmienok uvedených v „Informácii pre záujemcov“.
2. na 1. nadzemnom podlaží objektu Väzby V2 o výmere 33,99 m² (z toho: ústavná predajňa 22,81 m², sklad 6,68 m², chodba 2,95 m², WC 1,55 m2), zapísanom v liste vlastníctva č. 1373 ako stavba Väzba 2 súpisné číslo 5977, situovaná na parcele číslo 116/9 v katastrálnom území Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica.
Priestory možno využívať len na konkrétny účel - prevádzkovanie ústavnej predajne pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústavná predajňa“).
Nebytové priestory budú prenajaté spoločne so zariadením ústavnej predajne za podmienok uvedených v „Informácii pre záujemcov“.

Uvedené priestory sa prenajímajú ako celok, za účelom prevádzkovania ústavnej predajne a bufetu pre príslušníkov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 62€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.03.2018

Termín obhliadky: Po predchádzajúcej dohode záujemcu s Ing. Jozefom Ľalíkom na tel. č. +421 482832500 alebo Ing. Jozefom Falatom na tel. č. +421 482832501.


Poznámka k ponuke:
Správca požaduje dobu predaja zabezpečiť nasledovne:
1. ústavná predajňa – spravidla streda od 07,45 do ukončenia nákupov (cca do 16,00 h).
2. bufet pre príslušníkov – pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 06,00 h do 13,30 h, streda od 06,00 h do 07,45 h.
Obhliadka nebytových priestorov a hnuteľného majetku pre záujemcu o predloženie ponuky na prenájom sa uskutoční po predchádzajúcej dohode záujemcu s Ing. Jozefom Ľalíkom na tel. č. +421 482832500 alebo Ing. Jozefom Falatom na tel. č. +421 482832501.
Kontaktná osoba poskytne záujemcom na požiadanie aj „Informácie pre záujemcov“ elektronicky (vyžaduje sa potvrdenie prijatia) alebo osobne v sídle správcu.
Záujemca predloží návrh ceny - nájomné na prenájom nebytových priestorov (t.j. ústavná predajňa a bufet pre príslušníkov vo výmere 55,65 m2). Nájomné za prenájom nebytových priestorov musí byť vyjadrené pevnou sumou v eurách za 1 m2 za 1 rok. Minimálna cena za nájom je stanovená na 62,00 Eur/m2/rok. Nájomné nezahŕňa platby za služby súvisiace s nájmom (elektrická energia, vodné a stočné, ohrev teplej úžitkovej vody, teplo a odvoz odpadu), a nájom hnuteľného majetku (interiérové vybavenie). Cena za prenájom nebytových priestorov musí byť jednotná pre obidve predajne, t.j. cena za prenájom v ústavnej predajni ako cena za prenájom v bufete pre príslušníkov, čiže záujemca predkladá iba jednu cenu. Záujem je možné prejaviť len o všetok nehnuteľný majetok vo výmere 55,65 m2.

V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje:
- u fyzických osôb: meno, priezvisko, obchodné meno, trvalé bydlisko (sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický a e-mailový kontakt a podpis záujemcu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefonický a e-mailový kontakt, odtlačok pečiatky a podpis záujemcu.
a návrh ceny vyjadrený vo formáte:
Nájomná cena za 1 m2/rok ..................... Eur/m2/rok.
Nájomná cena za celý prenajímaný nehnuteľný majetok (55,65 m2) .................. Eur/rok.

Súčasťou ponuky záujemcu musia byť aj nasledovné doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok účasti:

a) aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, potvrdzujúci bezúhonnosť
záujemcu,
b) aktuálny výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie starší ako tri
mesiace, potvrdzujúci oprávnenie záujemcu podnikať v danej oblasti a konať v mene
spoločnosti,
c) potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
potvrdzujúce, že záujemca nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a
zdravotné poistenie,
d) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, potvrdzujúce,
že záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1, korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Komenského 7, priečinok 165, 975 28 Banská Bystrica 1, poštou najneskôr 20.03.2018, alebo osobne na podateľňu ústavu, a to najneskôr do 15:00 h, dňa 20.03.2018; na ponuky doručené po tomto termíne sa neprihliada. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia cenovej ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne správcu.
Záujemca predloží ponuku v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke s označením „PONUKA - BUFET – NEOTVÁRAŤ“, na ktorej čitateľne uvedie svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok; názov a adresu sídla správcu. Ponuku do súťaže môže predložiť záujemca iba jednou pevnou sumou za obidva nebytové priestory (ústavnú predajňu a bufet pre príslušníkov), ponuka obsahujúca dve rozdielne ceny na každý nebytový priestor zvlášť nebude akceptovaná.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční v sídle správcu dňa 26.03.2018 o 10:00 h v miestnosti č. 118 na 1. nadzemnom podlaží Administratívno-prevádzkovej budovy II. v sídle správcu. Správca písomne pozve na vyhodnotenie ponúk každého záujemcu, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to najneskôr päť dní pred konaním vyhodnotenia (deň otvorenia obálok); neúčasť záujemcu bez ohľadu na dôvod takejto neúčasti nie je prekážkou uskutočnenia vyhodnotenia a platnosti takéhoto vyhodnotenia. Záujemca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) sa preukáže na vyhodnotení ponúk platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas); splnomocnenec záujemcu sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie, ktoré nemusí byť úradne overené.
Kritériom výberu najvýhodnejšej ponuky je najvyššia ponúkaná cena za prenájom nehnuteľného majetku pri dodržaní účelu prenájmu. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu a tiež v prípade, ak žiadna ponuka nedosiahne minimálne nájomné 62,00 Eur/m2/rok, t. j. sadzbu obvyklého ročného nájomného za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu, až po vyhodnotení ponúk záujemcov. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom nehnuteľného majetku – nájomné a ktorý splnil ďalšie podmienky účasti a to najmä:
a) bezúhonnosť záujemcu (preukazuje sa predložením aktuálneho výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace),
b) oprávnenie záujemcu podnikať v danej oblasti (preukazuje predložením aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace) a konať v mene spoločnosti,
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie (preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace),
d) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (preukazuje sa predložením potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace),
e) predloží ponuku na obidva prenajímané priestory.
Správca uzavrie nájomné zmluvy o nájme nehnuteľného majetku a o nájme hnuteľného majetku s úspešným záujemcom najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky.
Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu nájomných zmlúv z vlastného rozhodnutia, správca má právo uzavrieť nájomné zmluvy so záujemcom, ktorého ponúknutá cena za predmet nájmu bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia ako minimálne nájomné.
S úspešným záujemcom, z dôvodu rozdielneho režimu pri uzatváraní zmlúv, správca uzatvorí samostatne zmluvu o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľného majetku na bufet pre príslušníkov a samostatne zmluvu o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľného majetku na ústavnú predajňu, pričom zmluva na bufet pre príslušníkov podlieha schváleniu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Záujemca, ktorý predložil cenovú ponuku, súhlasí s tým, že správca bude osobné údaje uvedené v požadovaných dokladoch spracovávať na účely vyhodnotenia súťaže, ako aj na účely plnenia povinností správcu vyplývajúcich z osobitných predpisov.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku voči správcovi.
Správca nie je platca DPH.

Výherca ponuky

Meno Ján Majerník
Sídlo Čelovce 16, 082 14 Pušovce
Cena 27600,17 €
IČO 40149242
Stav úspešná
Protokol 1525348196_zapisnica.pdf