Nájom nebytových priestorov v AB na ul. MUDr. Pribulu č. 2, Svidník, Svidník


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník
IČO: 36165867
Adresa správcu: MUDr. Pribulu 2
Mesto: Svidník
PSČ: 08901
Kontaktná osoba: Helena Dančová, Ing.
ekonomika.SK@svps.sk
tel.: 054 2861 086

Údaje o ponuke

Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: MUDr. Pribulu č. 2
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária č. 20 o výmere 10,20 m2, kancelária č. 21 o výmere 15,96 m2, kancelária č. 22 o výmere 15,96 m2 na prízemí AB, súpisné číslo 466, na parcele č. 390/2, zapísané na LV 2124, k.ú. Svidník.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 10€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.07.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 20.07.2018 do 15.00 hod.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia majetku a identifikačné údaje záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výška trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré budú účtované samostatne. Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník. Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Výherca ponuky

Meno ADM com s.r.o. Svidník, KamaSoft s.r.o., Svidník
Sídlo Makovická 769/21, Svidník, Duklianska 642/7, Svidník
Cena 421,20 €
IČO 43776396, 36512729
Stav úspešná
Protokol 1532585563_zapisnica__vyhodnot._najom_rvps_sk.pdf