Nájom nebytových priestorov v AB na ul. MUDr. Pribulu č. 2, Svidník, Svidník


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník
IČO: 36165867
Adresa správcu: MUDr. Pribulu 2
Mesto: Svidník
PSČ: 08901
Kontaktná osoba: Helena Dančová, Ing.
ekonomika.SK@svps.sk
tel.: 054 2861 086

Údaje o ponuke

Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: MUDr. Pribulu č. 2
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária č. 20 o výmere 10,20 m2, kancelária č. 21 o výmere 15,96 m2, kancelária č. 22 o výmere 15,96 m2 na prízemí AB, súpisné číslo 466, na parcele č. 390/2, zapísané na LV 2124, k.ú. Svidník.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 10€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.07.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 20.07.2018 do 15.00 hod.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia majetku a identifikačné údaje záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výška trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré budú účtované samostatne. Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník. Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu