Nájom nebytových priestorov v budove na Okružnej ul. č. 19, Banská Bystrica, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: JUDr. Soňa Spišáková
sona.spisakova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okružná ul. č. 19, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa na vyvýšenom prízemí administratívnej budovy so súp. č. 6770, postavenej na pozemku parc. č. 467/2, zapísanej na LV č. 1014, na Okružnej ul. č. 19 v Banskej Bystrici, miestnosť č. 1.54 o výmere 3,16 m2, miestnosť č. 1.55 o výmere 17,23 m2 a miestnosť č. 1.56 o výmere 11,06 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 5€ / 31,45 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 24.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2022

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 5,00 EUR/m2/mesiac.
Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu bude uzavretá Zmluva o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „CPBB-ON-2022/001957 - Nájom nebytových priestorov - SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Ministerstva vnútra SR, Centra podpory Banská Bystrica alebo zašle poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a tiež si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do , nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Ministerstva vnútra SR, Centra podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Stav úspešná
Protokol 1660129394_zapisnica.pdf