Nájom nebytových priestorov v budove RÚVZ , Svidník


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
IČO: 17335914
Adresa správcu: Sov. hrdinov 79
Mesto: Svidník
PSČ: 089 01
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Skriková
sk.htc@uvzsr.sk
tel.: 054/7880013

Údaje o ponuke

Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sovietskych hrdinov 79, Svidník
Druh ponúkaného majetku štátu: RÚVZ so sídlom vo Svidníku v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory pohybové centrum o rozlohe 64,90 m2, šatňa mužov o rozlohe 5,10 m2, šatňa ženy o rozlohe 4,20 m2, sklad o rozlohe 15,20 m2 nachádzajúce sa na 1. NP budovy RÚVZ, súpisné číslo 456, na parcele č. KN-C 383/3, zapísané na LV č. 1751, k.ú. Svidník.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 15€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.05.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 20.05.2019 do 15.00 hod.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia majetku a identifikačné údaje záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v EUR/m2/rok. Výška trhového nájomného nezahŕňa nájom zariadenia v pohybovom centre a predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré budú účtované samostatne. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním RÚVZ so sídlom vo Svidníku. Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Výherca ponuky

Meno MARIFE, s.r.o.
Sídlo Hrabovčík 122
Cena 1385,70 €
IČO 50983385
Stav úspešná
Protokol 1559022680_zaznam_z_vyhodnotenia_cenovych_ponuk.pdf