Nájom nebytových priestorov v budove RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Svidník


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
IČO: 17335914
Adresa správcu: Sov. hrdinov 79
Mesto: Svidník
PSČ: 089 01
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Skriková
sk.htc@uvzsr.sk
tel.: 054/7880013

Údaje o ponuke

Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sovietskych hrdinov 79, Svidník
Druh ponúkaného majetku štátu: Pohybové centrum o rozlohe 64,90 m2, šatňa mužov o rozlohe 5,10 m2, šatňa ženy o rozlohe 4,20 m2, sklad o rozlohe 15,20 m2 na prvom nadzemnom podlaží v priestoroch budovy RÚVZ so sídlom vo Svidníku. súpisné číslo 456, na parcele č. KN-C 383/3, zapísané na LV č. 1751, k.ú. Svidník
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 15€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.04.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 26.04.2019 do 15.00 hod.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia majetku a identifikačné údaje záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výška trhového nájomného nezahŕňa nájom zariadenia v pohybovom centre a predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré budú účtované samostatne. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním RÚVZ so sídlom vo Svidníku. Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...