Nájom nebytových priestorov v DŠS v Statej Turej - kanc. č. 110,111,203,204,205+ spoločné priestory, Stará Turá


Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Stanislava Fabianová
stanislava.fabianova@upsvr.gov.sk
tel.: +421915055890

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Stará Turá
Katastrálne územie: Stará Turá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Družstevná ulica, súpisné č. 429, Stará Turá,
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelárie č. 110, 111, 203, 204, 205 spolu o výmere 72,80 m2 a spoločné priestory o výmere 22,00 m2, nachádzajúce sa v DŠS na Družstevnej ulici, súpisné číslo 429, parcela 445, zapísaná na LV 6169, obec Stará Turá, katastrálne územie Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 30€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 31.03.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.04.2021

Termín obhliadky: podľa vyžiadania


Poznámka k ponuke:
Minimálna výška nájomného určená za kancelárie je 30,00€/m2/rok a za spoločné priestory 14,50 €/m2/rok. Pri celkovej prenajatej ploche 94,80 m2 predstavuje ročné nájomné sumu 2 503,00 €/rok.
Výška nájomného nezahŕňa prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky. Začiatok nájmu najskôr od : 04.05.2021.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí byť doručená poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "NÁJOM - STARÁ TURÁ" a dostatočne veľkým označením na prednej strane " NÁJOM-NEOTVÁRAŤ" na adresu : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom . Pri osobnom doručení je možné cenovú ponuku doručiť počas stránkových hodín do podateľne Úradu PSVR Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, 915 01. Lehota predloženia ponúk do : 12.04.2021 do 11:00 hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu za nájom vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu za nájom vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro a podpis oprávnenej osoby konať v mene záujemcu.
Ponuka, ktorá nebude doručená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, prípadne nebude obsahovať cenu nájmu vyjadrenú pevnou sumou v Eurách, nebude akceptovaná.
Fyzická obhliadka je možná na základe dohody na tel. čísle : +421322441194, +421915055890.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.