Nájom nebytových priestorov v objekte Okresného úradu Poprad, Poprad


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Kudrik
lubomir.kudrik@minv.sk
tel.: 096805476

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nábrežie Jána Pavla II. č. 16, 058 01 Poprad
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 1 m2 voľne prístupné v chodbe na prízemí budovy Okresného úradu Poprad
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 130€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.05.2018

Termín obhliadky: podľa potreby, na základe telefonickej dohody


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom NP“ v lehote najneskôr do 31.05.2018 osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je potrebné cenovú ponuku doručiť, nie iba odoslať.
Výška trhového nájomného je minimálne 130 €/m²/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu