Nájom nebytových priestorov v objekte Okresného úradu Poprad, Poprad


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Kudrik
lubomir.kudrik@minv.sk
tel.: 096805476

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nábrežie Jána Pavla II. č. 16, 058 01 Poprad
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 1 m2 voľne prístupné v chodbe na prízemí budovy Okresného úradu Poprad
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 130€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.05.2018

Termín obhliadky: podľa potreby, na základe telefonickej dohody


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom NP“ v lehote najneskôr do 31.05.2018 osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je potrebné cenovú ponuku doručiť, nie iba odoslať.
Výška trhového nájomného je minimálne 130 €/m²/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Výherca ponuky

Meno Soňa Korčeková - ASO VENDING
Sídlo Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica
Cena 1029 €
IČO 32016247
Stav úspešná
Protokol 1529561598_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuky__nebyt.priestory_na_okr.urade_pp.pdf