Nájom nebytových priestorov verejných WC v areáli Bratislavského hradu, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 151492
Adresa správcu: nám. A. Dubčeka 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81280
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčinová
jana.mihalcinova@nrsr.sk
tel.: 0910 853 840

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zámocká ul. 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 229,13 m2 na poskytovanie služieb verejných WC. Budova so súpisným číslom 6977 sa nachádza na Západnej terase národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, na parcele č. 876/5, vedenej na Liste vlastníctva č. 896. Nebytové priestory sa nachádzajú v prvom suteréne a na prízemí východného a severného krídla budovy.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 12100€ / 229,13 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.05.2022

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpečiť povolenie prevádzky. Kancelária NR SR nie je platiteľom DPH.
Z dôvodu ochrany ústavných činiteľov, určených osôb a predmetu nájmu v súlade s osobitnými režimovými opatreniami Kancelárie NR SR bude víťazný uchádzač povinný predložiť zoznam svojich pracovníkov zabezpečujúcich servis a obsluhu zariadenia a strpieť previerku ich bezúhonnosti.
Cenovú ponuku v zapečatenej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „WC na Západnej terase Bratislavského hradu - cenová ponuka na nájom - NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava do 23.5.2022 do 15,30 hod..
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať od úspešného záujemcu do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme zloženie kaucie do výšky dvojmesačného nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...