Nájom nebytových priestorov za účelom umiestnenia nápojových,potravinových automatov a prísluš., Vysoké Tatry


Správca ponuky

Správca: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Adresa správcu: 1
Mesto: Vyšné Hágy
PSČ: 059 84
Kontaktná osoba: JUDr. Blanka Smolejová, Mgr. Mário Kovalčík
Blanka.Smolejova@vhagy.sk, Mario.Kovalcik@vhagy.sk
tel.: 052/4414 511, 052/4414 405, 0910 199 121

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Štrbské Pleso
Adresa ponúkaného majetku štátu: 059 84 Vyšné Hágy č. 1
Druh ponúkaného majetku štátu: - nebytový priestor o výmere 3,5m2 (časť centrálnej vstupnej chodby pri ambulanciách), ktorý sa nachádza na 4. poschodí v objekte hlavnej liečebnej budovy so súp. č. 1, ktorá je postavená na parcele č. 1503, druh: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 139. Priestory sú vhodné na umiestnenie nápojových, potravinových automatov a príslušenstva tak, ako je uvedené v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ponuky
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 515€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
- priestory sú vhodné na umiestnenie automatu na pochutiny, 2x automatu na kávu, výdajník vody - teplá a studená (prívod vody je zabezpečený zo strany správcu) a odpadkový kôš - tak, ako je uvedené v nákrese (t.j. účel), vhodné je aj vonkajšie opláštenie automatov a príslušenstva tak, aby tvorili jeden kompaktný celok.
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy 1, poštou alebo osobne na sekretariát riaditeľa ústavu v uzatvorenej obálke s identifikačnými údajmi záujemcu a s označením „NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka-nájom NP“, najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 03.10.2022 do 15:20 hod. Za deň doručenia sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú výšku nájmu za 1 m2/rok bez DPH, ktorá nesmie byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia nebytového priestoru, špecifikáciu nebytového priestoru podľa oznámenia v registri, identifikačné údaje záujemcu, podpis záujemcu, u PO podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v činnosti, na ktorú bude predmet nájmu nájomcom užívaný.
Trhové nájomné je určené vo výške 515€/1m2/rok (bez DPH) a zahŕňa prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (elektrická energia, voda), avšak po 1.1.2023 budú tieto náklady fakturované podľa skutočnej spotreby, pričom správca si vyhradzuje právo upraviť po tomto dátume výšku nájmu o prevádzkové náklady podľa skutočnej spotreby, čo bude aj súčasťou nájomnej zmluvy.
Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou (v EUR/1 m2/ročne bez DPH), v minimálnej tu uvedenej trhovej výške nájomného).
- rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška nájomného pri súčasnom dodržaní účelového zadania.
- ak sa na záujemcu (FO/PO) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s týmto záujemcom len vtedy, ak je zapísaný v tomto registri.
Správca majetku štátu je povinný odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním budovy zdravotníckeho zariadenia. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok sa zverejní na tejto stránke.

Výherca ponuky

Meno KÁVOMATY, s.r.o.
Sídlo Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
IČO 31735657
Stav úspešná
Protokol 1665657619_zapisnica_z_vyhodnotenia__opat.pdf