Nájom nehnuteľného majetku Objekt severovýchodnej bašty opevnenia hradu v správe SNM-Múzeum Červený Kameň, Častá


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Mgr. Sylvia Haršányová
sylvia.harsanyova@snm.sk
tel.: 033 2455170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Pezinok
Obec: Častá
Katastrálne územie: Častá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok - Objekt severovýchodnej bašty opevnenia hradu, pozostávajúci z jednej miestnosti s jedným vchodom o výmere 20,00 m²,
o celkovej výmere 367 m², nachádzajúci sa na pozemku parcely registra “C”, na parcele č. 2990 hradu Červený Kameň, sídlom 900 89 Častá, zapísaný na LV č. 1593, katastrálne územie obce Častá.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: max. 5 rokov
Trhové nájomné: 2800€ / 20 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.08.2021

Termín obhliadky: podľa dohody, kontakt 033 2455170


Poznámka k ponuke:
Objekt vhodný na prevádzkovanie „Vinotéky pre návštevníkov múzea producentom vína z vlastných plôch vinohradov alebo Pivotéky s remeselnými pivami výlučne zo slovenských pivovarov“.

Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájmu, pričom ako minimálnu cenu za nájom požadujeme 140,00 € / 1m² /rok za priestor – celková cena je bez ceny za poskytnuté energie.
Celkové požadované ročné nájomné za celý predmet nájmu 2 800,00 €.

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou uvedenou v € / za celý predmet nájmu / rok.

Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, IČO, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s uvedením textu „NEOTVÁRAŤ - BAŠTA“ na adresu : SNM – Múzeum Červený Kameň 1, 900 89 Častá alebo osobne na sekretariát múzea do 3.8.2021 do 12:00 hod. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu.
Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Prenajímateľ SNM – Múzeum Červený Kameň si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky prenájmu bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a nebude vyjadrené pevnou sumou.

Upozornenie pre záujemcov o ponúkaný majetok štátu!

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...