Nájom nehnuteľného majetku štátu, VTSÚ Záhorie, Záhorie (vojenský obvod), Záhorie (vojenský obvod)


Správca ponuky

Správca: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
IČO: 00800902
Adresa správcu: 266
Mesto: Záhorie
PSČ: 905 24
Kontaktná osoba: Róbert Poláček
polacekr@vtsu.sk
tel.: 034/6970258

Údaje o ponuke

Okres: Okres Malacky
Obec: Záhorie (vojenský obvod)
Katastrálne územie: Šranek
Adresa ponúkaného majetku štátu: Záhorie 266, 90524 Záhorie, pošta Senica
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory - miestnosti č.9, 13, 17 o výmere 59,65 m2 nachádzajúce sa v budove č. 297 so súp. č. 285(materská škola) na parc. č. 69/11,
nebytové priestory - miestnosti č. 6, 13, 18 o výmere 44,59 m2 nachádzajúce sa v budove č. 323 so súp. č. 294 (základná škola)na parc. č. 69/37,
nebytové priestory - miestnosti č. 4, 5 o výmere 37,00 m2 nachádzajúce sa v budove č. 17 so súp. č. 264 (budova pre telovýchovu) na parc. č. 68/32
v k. ú. Šranek, zapísané na LV č. 3 v prospech SR
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 7.98€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 07.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponúkané nebytové priestory sú určené výhradne na organizovanie rekreačných pobytov pre deti zamestnancov VTSÚ Záhorie a detí priľahlých obcí k VVP Záhorie.
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady (cena za odber tepla, elektrickej energie, plynu, teplej a studenej vody vrátane stočného).
Heslo na označenie obálky: Nájom - Záhorie
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom uchádzača, heslom a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou na vyššie uvedenú adresu alebo osobne cestou podateľne organizátora v termíne do 20.4.2021 vrátane.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Názov a sídlo uchádzača, IČO, výpis z príslušného registra, ponúkanú cenu za prenájom nebytového priestoru a podpis oprávnenej osoby pri majetku je ponúknutá cena minimálne vo výške 7,98 €/m2/rok. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny okolností prenájmu vyššie uvedeného majetku, ponuku na prenájom zrušiť a ponuku na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu opakovať.
Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa bude konať dňa 21.4.2021 o 09.00 hod., na adrese VTSÚ Záhorie, budova riaditeľstva, miestnosť č. 95. Vzhľadom k hygienickým opatreniam v dôsledku pandémie COVID-19 bude otváranie a vyhodnotenie ponúk neverejné. Účinnosť nájomnej zmluvy môže byť až po schválení MF SR najskôr od 15.7.2021.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 266, 90524, pošta Senica, telefonicky: 034/6970211 (Ing. Medňanský), 034/6970208 (Ing. Pátek), 034/6970258 (Ing. Poláček) alebo na obhliadke objektu.