Nájom nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti -nebytové priestory, Prievozská 32, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava...


Správca ponuky

Správca: Slovenská obchodná inšpekcia
IČO: 17331927
Adresa správcu: Bajkalská 21/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 827 99
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vošš
stefan.voss@soi.sk
tel.: 02/58272143, 0917 149 618

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočný majetok štátu – nasledovné nebytové priestory:
- nebytové priestory v Administratívnej budove na štvrtom poschodí o výmere 480,94 m2, na treťom poschodí o výmere 479,62 m2, na druhom poschodí o výmere 480,12 m2, na prvom poschodí o výmere 488,40 m2, na prízemí o výmere 344,20 m2.
- nebytové priestory v prístavbe Administratívnej budovy na prvom poschodí o výmere 306,80 m2, na prízemí o výmere 366,25 m2
postavené na pozemku parc. číslo 15340/3, súpisné číslo 1325
- deväť garáži o výmere á 18 m2 postavených na pozemku parc. číslo 15340/18
- štyridsať trvalých parkovacích miest o výmere á 12 m2 na pozemku parc. číslo 15520/4 a parc. číslo 15520/5
na Prievozskej ulici č. 32 v Bratislave, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, vedenej v registri „C“ katastra nehnuteľností Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na liste vlastníctva č. 1804.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 92€ / 1 m2 / Rok
83€ / 1 m2 / Rok
58€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2020

Termín obhliadky: Po dohode na telefónnom čísle 02/58272143, 0917 149 618


Poznámka k ponuke:
Ponúkané nebytové priestory v minulosti slúžili ako kancelárske priestory. Ponuky je možné zasielať na celý objekt, na súbory nebytových priestorov na jednotlivých podlažiach, prípadne na jednotlivé nebytové priestory. Prenájom parkovacej plochy alebo garáže je podmienený súčasným prenájmom nebytových priestorov. Samotný prenájom parkovacej plochy alebo garáže nie je možný.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu a s označením „Neotvárať- ponuka NÁJOM nebytový priestor Prievozská 32“ poštou alebo osobne cestou podateľne na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava v termíne od 14.08.2020 do 11.11.2020 do 14.00 hod.
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, alebo sídlo, telefonický kontakt, emailovú adresu, IČO, IČ DPH, špecifikácia nájmu, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro za prenajímanú časť nehnuteľnosti – cena za 1m²/rok a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, telefonický kontakt, emailový kontakt, IČO, DIČ, špecifikácia nájmu, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro za prenajímanú časť nehnuteľnosti – cena za 1m²/rok, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať, jej podpis a pečiatka.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií a služieb spojených s užívaním predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. Správca majetku si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. V prípade ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou. Úhrady za energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Na ponuky doručené po lehote na doručenie ponúk sa nebude prihliadať.
Organizácie uvedené v § 13 ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu môžu doručiť ponuku, kde ponúkaná cena môže byť nižšia ako trhové nájomné.
Slovenská obchodná inšpekcia si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a vyhradzuje si právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do podateľne Slovenskej obchodnej inšpekcie, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať v pracovných dňoch do podateľne Slovenskej obchodnej inšpekcie na Bajkalskej 21/A v Bratislave v čase od 8.30 hod do 14.30 hod.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...