Nájom pozemkov a nebytových priestorov - Popradská 84, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Západ


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Vanková
miroslava.vankova@minv.sk
tel.: 0961954170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Popradská 84
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území Terasa, obec Košice - Západ, okres Košice II, zapísaný na liste vlastníctva č.12590 :
- pozemok parc. C KN č. 4694/8 – ostatné plochy o výmere 3 525 m2 za 11590,2 €/rok (na uvedenom pozemku sa nachádzajú tenisové kurty v cudzom vlastníctve)
- pozemok parc. C KN č. 4694/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2 za 1397,66 €/rok
- pozemok parc. C KN č.4694/10 – ostatné plochy o výmere 680 m2 za 2235,84 €/rok
- pozemok parc. C KN č. 4965/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2 za 345,30 €/rok
- stavba č. 2058 – budova na pozemku parcely C KN č. 4694/9 o výmere 327,8 m2 za 2294,67 €/rok
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 17863.67€ / 4850,8 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.07.2018

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Popradská 84, Košice“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote, na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 4850,8 m2/rok za predmet nájmu.
Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady.
Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu