Nájom pozemku Ružomberok, Ružomberok


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Anton Šimon
anton.simon@mil.sk
tel.: 0960 412 311

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nájom pozemku o výmere 40,45 m2 nachádzajúceho sa na ulici Revúcej 2 v oplotenom vojenskom areáli „Považské kasárne Ružomberok“, z parcely C KN č. 6024/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 37 382 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 15122 v k. ú. Ružomberok, v prospech SR – Ministerstva obrany SR.
Minimálna výška nájomného za pozemok: 122 Eur/rok
Ponúkaný pozemok je vhodný na umiestnenie unimobunky na prevádzku bufetu
Heslo na označenie obálky: „Ružomberok – pozemok“
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 122€ / 40,45 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2019

Termín obhliadky: Obhliadka: sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 17.06.2019 do 14.00hod. na tel. čísle 0960 412 311 (Ing. Šimon)


Poznámka k ponuke:
Pozemok sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte.Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne do 20.06.2019 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v Eur/rok bez započítania ceny za odber elektrickej energie a studenej vody
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.

Informácie budú záujemcom poskytnuté:
• Agentúra správy majetku Detašované pracovisko Stred – Banská Bystrica, telefón 0960/412311, e-mail: anton.simon@mil.sk

Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk.

Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť.

Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...