Nájom pozemku Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Anton Šimon
anton.simon@mil.sk
tel.: 0960 412 311

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nájom pozemku o výmere 40,45 m2 nachádzajúceho sa na ulici Revúcej 2 v oplotenom vojenskom areáli „Považské kasárne Ružomberok“, z parcely C KN č. 6024/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 37 382 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 15122 v k. ú. Ružomberok, v prospech SR – Ministerstva obrany SR.
Minimálna výška nájomného za pozemok: 122 Eur/rok
Ponúkaný pozemok je vhodný na umiestnenie unimobunky na prevádzku bufetu
Heslo na označenie obálky: „Ružomberok – pozemok“
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 122€ / 40,45 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2019

Termín obhliadky: Obhliadka: sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 17.06.2019 do 14.00hod. na tel. čísle 0960 412 311 (Ing. Šimon)


Poznámka k ponuke:
Pozemok sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte.Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne do 20.06.2019 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v Eur/rok bez započítania ceny za odber elektrickej energie a studenej vody
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.

Informácie budú záujemcom poskytnuté:
• Agentúra správy majetku Detašované pracovisko Stred – Banská Bystrica, telefón 0960/412311, e-mail: anton.simon@mil.sk

Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk.

Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť.

Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Výherca ponuky

Meno Marta Bruková
Sídlo Liptovská Teplá 175, 034 83 Liptovská Teplá, Ružomberok
Cena 122,00 €
Stav úspešná
Protokol 1561460835_zapisnica.doc