Nájom pozemku - umiestnenie reklamnej stavby, Prešov, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica Prešov
IČO: 00164682
Adresa správcu: Hlavná 99
Mesto: Prešov
PSČ: 08189
Kontaktná osoba: Ing. Anna Hajníková
oep@svkpo.gov.sk
tel.: 42151 2451 109

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. Matice slovenskej, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom štátu sú tri časti pozemku (každá časť o výmere 12,75 m2) z pozemku parcela C KN č. 9204/73 ostatná plocha o výmere 4 245 m2 evidovaného na liste vlastníctva č. 8642. Jednotlivá časť pozemku C KN č. 9204/73 je vhodná na umiestnenie obojstranného reklamného zariadenia o rozmeroch 5,10 x 2,40 m. Záujem je možné prejaviť o každú časť pozemku o výmere 12,75 m2 zvlášť.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 800€ / 12,75 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.02.2023

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu sídla: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov najneskôr do 06.02.2023 do 16:00 hod. Obálku je nutné označiť heslom: "Nájom - Neotvárať".
Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, ponúkanú cenu nájomného za 12,75 m2/rok vyjadrenú pevnou sumou v EUR, podpis záujemcu, telefonický a e-mailový kontakt.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...