nájom - pozemky v Šuranoch, Šurany


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
IČO: 36101095
Adresa správcu: Komjatická 65
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 94068
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hercegová
Ekonomika.NZ@svps.sk
tel.: 0905 268 658

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Šurany
Katastrálne územie: Šurany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Duklianska ul.
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok p.č. 1609/2 o výmere 71 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, pozemok p.č. 1610/1 o výmere 313 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, pozemok p.č. 1613/1 o výmere 227 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, LV č.1055, obec Šurany, okres Nové Zámky, katastrálne územie Šurany
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 0.50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.06.2018Poznámka k ponuke:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky ako správca majetku štátu ponúka na prenájom pozemky v obci Šurany v celkovej výmere 611 m2. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Minimálna cena za nájom je 0,50 Eur/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením "Cenová ponuka - nájom - neotvárať" s uvedením odosielateľa na adresu: RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 02 Nové Zámky. Bližšie informácie na t.č. 0905 268 658. Ponuky je potrebné doručiť do 26.6.2018 /do 15:00 hod./. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu