nájom - pozemky v Šuranoch, Šurany


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
IČO: 36101095
Adresa správcu: Komjatická 65
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 94068
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hercegová
Ekonomika.NZ@svps.sk
tel.: 0905 268 658

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Šurany
Katastrálne územie: Šurany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Duklianska ul.
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok p.č. 1609/2 o výmere 71 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, pozemok p.č. 1610/1 o výmere 313 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, pozemok p.č. 1613/1 o výmere 227 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, LV č.1055, obec Šurany, okres Nové Zámky, katastrálne územie Šurany
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 0.50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.06.2018Poznámka k ponuke:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky ako správca majetku štátu ponúka na prenájom pozemky v obci Šurany v celkovej výmere 611 m2. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Minimálna cena za nájom je 0,50 Eur/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením "Cenová ponuka - nájom - neotvárať" s uvedením odosielateľa na adresu: RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 02 Nové Zámky. Bližšie informácie na t.č. 0905 268 658. Ponuky je potrebné doručiť do 26.6.2018 /do 15:00 hod./. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Výherca ponuky

Meno Ing. Igor Bartovič a manželka Mgr. Vladimíra Bartovičová rod.Horváthová
Sídlo Jesenského 1619/11, 942 01 Šurany
Cena 580,45 €
Stav úspešná
Protokol 1531311743_oopk__zapisnica_surany.doc