Nájom pozemok 486 m2, Liptovská Teplá, Liptovská Teplá


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Tatiana Hodásová
tatiana.hodasova@minv.sk
tel.: 096140 5401

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Liptovská Teplá
Katastrálne územie: Liptovská Teplá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Parcela C KN č. 500/1 - ostatná plocha, katastrálne územie Liptovská Teplá
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok - parcela C KN č. 500/1 o výmere 486 m2 v Katastrálnom území Liptovská Teplá, obec Liptovská Teplá, okres Ružomberok, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Ružomberok na liste vlastníctva číslo 4. Ide o pozemok, ktorý sa nevyužíva. Pozemok je evidovaný ako ostatná plocha, ktorá neposkytuje dočasne trvalý úžitok.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 3.41€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.01.2020

Termín obhliadky: na požiadanie


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať - nájom pozemku Liptovská Teplá" v lehote do 30.1.2020 do 13:00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomné zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 3,41 €/m2/rok. Všetky prevádzkové náklady spojené s užívaním časti pozemku hradí nájomca.

Výherca ponuky

Meno Obec Liptovská Teplá
Sídlo Liptovská Teplá 142, 034 83 Liptovská Teplá
Cena 1657,26 €
IČO 00315435
Stav úspešná
Protokol 1581668460_zapisnicanajom_12.02.2020.docx