Nájom telocvične na Komenského 12 Piešťany , k.ú. Piešťany , Piešťany


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Marek Žáček
marek.zacek@minv.sk
tel.: 0961105420

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Komenského 12, Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Objekt telocvične o celkovej výmere 461,54 m2 pozostávajúci z: chodby, šatní, sociálnych zariadení , náraďovne a telocvične, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy so súp. č. 4533 na Komenského ulici č.12 v Piešťanoch, situovanej na parcele č.9862 evidovaná na LV č.13048, v k.ú. Piešťany obec Piešťany. Priestor je vhodný na vykonávanie športových a voľnočasových aktivít. Minimálna výška trhového nájomného je 42€/m2/rok + energie. Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením „NEOTVÁRAŤ- nájom Piešťany“ do 13.12.2021.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 42€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 26.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.12.2021

Termín obhliadky: Po telefonickej dohode


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z.o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na nájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu o celkovej výmere 461,54 m2 pozostávajúci z: chodby, šatní, sociálnych zariadení , náraďovne a telocvične, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy so súp. č. 4533 na Komenského ulici č.12 v Piešťanoch, situovanej na parcele č.9862 evidovaná na LV č.13048, v k.ú. Piešťany obec Piešťany. Priestor je vhodný na vykonávanie športových a voľnočasových aktivít. Minimálna výška trhového nájomného je 42€/m2/rok + energie. Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením „NEOTVÁRAŤ- nájom Piešťany“ do 13.12.2021.
Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného.