Nebytové priestory, časť prízemia administratívnej budovy UNM o výmere 5,0 m2, Martin


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 365 327
Adresa správcu: Kollárova 2
Mesto: Martin
PSČ: 036 59
Kontaktná osoba: Peter Packo
packo@unm.sk
tel.: 043/4203584

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kollárova 2, 036 59 Martin
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu v správe Univerzitnej nemocnice Martin, evidovaný Okresným úradom Martin, odbor katastrálny na LV 1171 v k.ú. Martin , obce Martin a to: nebytové priestory - miestnosť číslo 28 v prízemí administratívnej budovy UNM o výmere 5 m2, súpisné číslo 10003, postavenej na parcele číslo 1747/26, nachádzajúcej sa na ulici Kollárovej v Martine, v k.ú. Martin, obce Martin.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 765€ / 5 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.12.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.12.2019

Termín obhliadky: po vzájomnej dohode


Poznámka k ponuke:
Priestory sa ponúkajú za trhové nájomné 153,- €/m2/rok/bez DPH, bez poplatkov za služby a energie spojené s nájmom. Záujem o ponúkaný majetok možno prejaviť len písomnou formou včas doručenou správcovi. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky príjemcu. Cenovú ponuka musí byť vyjadrená pevnou sumou najmenej vo výške trhového nájomného. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý predloží najvyššiu ponuku trhového nájomného. Ak ponuka výšky nájomného žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Účastníci ponukového konania berú na vedomie, že ponúkané priestory sú vhodné pre umiestnenie bankomatu. Podľa § 13 odst.2 druhej vety zákona, správca nemôže prenajať predmet nájmu na také účely, ktoré by boli v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel. Cenovú ponuku záujemca doručí v uzatvorenej obálke s označením "Nájom nehnuteľnosti-časti nebytových priestorov - NEOTVÁRAŤ" na sekretariát generálneho riaditeľa UNM Martin na adresu Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin. Obhliadku predmetného majetku možno dohodnúť s pracovníkom TPO UNM Martin Petrom Packom na tel. čísle 043/4203584 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Cenové ponuky budú komisionálne vyhodnotené, z čoho bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude zverejnená na tejto stránke. Písomne oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného. Ponuka musí obsahovať : u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, oprávnenie podnikať -originál alebo kópiu nie staršiu ako 3 mesiace, ponúkanú cenu, účel využitia predmetu nájmu a podpis záujemcu, pri právnickej osobe názov a sídlo, IČO , originál alebo overenú kópiu výpisu OR nie staršie ako 3 mesiace, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia predmetu nájmu, poverenie osôb na zastupovanie spoločnosti k uzatváraniu, podpisovaniu zmlúv a ostatných právnych úkonov, podpis(y) záujemcu.

Výherca ponuky

Meno Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Cena 158 €
IČO 31320155
Stav úspešná
Protokol 1577100280_komisia_na_ponukove_konanie__vub_bankomat_2019.doc