Nebytové priestory v budove Daňového úradu pre vybrané subjekty, Radlinského 37, Bratislava - Staré Mesto (ponuka nájmu), Brati...


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Radlinského 37, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o celkovej výmere 48,60 m2 nachádzajúci sa na prízemí budovy Daňového úradu pre vybrané subjekty, súpisné číslo 2778, na ulici Radlinského 37 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (stavba evidovaná na LV č. 3214 pre okres Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto) pozostávajúci z nasledovných priestorov (číslo miestnosti a názov miestnosti podľa evidencie správcu):
- miestnosť č. 0.23a – chodba o výmere 05,09 m2
- miestnosť č. 0.23b – zázemie bufetu o výmere 15,08 m2
- miestnosť č. 0.23c – obsluha bufetu o výmere 08,32 m2
- miestnosť č. 0.23d – bufet o výmere 20,11 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 120€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.09.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.09.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.10.2020

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby správcu na tel. čísle: 0905 824 323 alebo 02/49234309 (Mgr. Mária Bocánová) alebo mailom na: maria.bocanova@financnasprava.sk.


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru, s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením -Neotvárať! Nájom, DÚ Radlinského BA- na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou s uvedením výmery a obdobia, na ktoré sa vzťahuje, inak si správca vyhradzuje právo na takúto ponuku neprihliadať.

Nebytový priestor bol v minulosti využívaný na účely prevádzky bufetu.

Výherca ponuky

Meno S&N group s.r.o.
Sídlo Bieloruská 18, 821 06 Bratislava
Cena 8310,60 €
IČO 46791311
Stav úspešná
Protokol 1602250754_zapisnica_najom_du_radlinskeho_ba_10_09_2020_ropk.docx