Nebytové priestory v k. ú. Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mierová 23, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory technicky vhodné pre účely prevádzky stravovacieho zariadenia, umiestnené na prízemí a prvom poschodí v administratívnej budove Finančného riaditeľstva SR na Mierovej ulici 23 v Bratislave, súpisné číslo budovy 202, LV č. 1109 pre katastrálne územie Ružinov. Celková výmera ponúkaných priestorov je 393,66 m2. Stavebno-technický účel ponúkaných priestorov musí ostať počas nájmu zachovaný.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 48€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2019

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaných nebytových priestorov, s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom BA, Mierová“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou s uvedením výmery a obdobia, na ktoré sa vzťahuje, inak si správca vyhradzuje právo na takúto ponuku neprihliadať.

Výherca ponuky

Meno DENUM s.r.o.
Sídlo Hanulova 1830/7, 841 01 Bratislava
Cena 20470,32 €
IČO 50293648
Stav úspešná
Protokol 1572535254_zapisnica_najom_fr_sr_mierova_30_10_2019_crz.docx