Nebytové priestory v suteréne chirurgického monobloku FNsP Prešov, Prešov


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Ing. Marián Strýček, MBA
strycek@fnsppresov.sk
tel.: +421 51/7011904

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hollého 14, 081 81 Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - miestnosti v počte 3:
1. miestnosť s podlahovou plochou 9,6 m2,
2. miestnosť s podlahovou plochou 3,4 m2
3. miestnosť s podlahovou plochou 35 m2,
čo predstavuje plochu s celkovou podlahovou plochou 48 m2 nachádzajúce sa v suteréne budovy so súpisným číslom 11254, postavenej na parcele č. 4886/22, nachádzajúcej sa na ulici Hollého v Prešove, zapísanej Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov na liste vlastníctva č. 1962.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 115€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2021Poznámka k ponuke:
Ponúkané nebytové priestory sú vhodné na prevádzku opravy zdravotníckej techniky.

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.

Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť.

V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom nehnuteľností oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. FNsP Prešov si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Cenové ponuky na prenájom uvedeného nehnuteľného majetku je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Poschodie: 1
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Nebytové priestory v suteréne chirurgického monobloku FNsP Prešov“ – neotvárať

Výherca ponuky

Meno Medicalernst, s.r.o.
Sídlo Trnavská 86, Košice - mestská časť Západ 040 11
Cena 5568 €
IČO 36573671
Stav úspešná
Protokol 1636468521_chirurgicky_monoblok_48m2__zapisnica_z_vyhodnotenia.doc