Nebytový priestor 10 m2-vhodné na umiestnenie predajného stánku, Levice


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Okres: Okres Levice
Obec: Levice
Katastrálne územie: Levice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Saratovská 87, Levice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o celkovej výmere 10 m2,nachádzajúci sa vo vstupnej hale Základnej školy sv. Vincenta de Paul na ul. Saratovská 87, Levice v k. ú. Levice, zapísaná na liste vlastníctva č. 7962 ako stavba so súp. č. 4577, vhodné na umiestnenie predajného stánku.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.10.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, ZŠ sv. Vincenta de Paul, Levice“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkol cenu aspoň vo výške trhovej ceny nájmu bude vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu na tú istú miestnosť aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno JUDr. Ivana Lukáčová
Sídlo Jána Bottu 9, Levice
Cena 250 €
IČO 45003556
Stav úspešná
Protokol 1572334400_zapisnica_z_pk_prenajom_np_stanok.docx