Nebytový priestor č. I. bud. č. 49, Martin - 1m2, Martin


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Kvasnová
adriana.kvasnova@mil.sk
tel.: 0960 412 311

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Záturčie
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kasárne 4. Československej brigády, Jilemnického ul. 6, Martin
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmet nájmu: Nebytový priestor pri stene v m. č. 103 o výmere 1,00 m2 nachádzajúci sa vo vojenskom objekte Kasární 4. Československej brigády v Martine na Jilemnického ul. č. 6, na prízemí budovy č. 49 (Učebný blok – B-10), so súp. č. 10587, stojacej na pozemku parc. C KN č. 690/14 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1236 m2 v k. ú. Záturčie, zapísanej na liste vlastníctva č. 52 v prospech SR – Ministerstva obrany SR.
Účel nájmu: časť nebytového priestoru je vhodná na umiestnenie nápojového automatu
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 200€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2021

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 22. 9. 2021 do 14:00 hod. na tel. č. 0960 412 311 (Mgr. Adriana Kvasnová)


Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „Nebytový priestor pri stene v m. č. 103 – budova č. 49“
Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, v termíne do 28. 09. 2021 do 12,00 hod. (Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať!)
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb:
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v Eur/1,00 m²/rok bez započítania ceny za odber elektrickej energie a studenej vody
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Nápojový automat musí mať vlastný elektromer a vlastný vodomer. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.
Informácie budú záujemcom poskytnuté:
• MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, telefón 0960 412 311, e-mail: adriana.kvasnova@mil.sk
• Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť.
Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...